Thứ tư, ngày 10 tháng tư năm 2013

Nhạc khí hòa âm nâng cao

Phần căn bản:
  • Nhạc lý tổng quát


Nâng cao:
  • Lý thuyết về Hòa âm, phối khí
  • Quảng
  • Cấu tạo hợp âm
  • Quy luật hòa âm (hòa thanh)
  • Phối hòa âm cho ca khúc bất kỳ
  • Dàn dựng ca khúc